Anders Jensen Gade
(1758-1838)
Johanne Michelsdatter
(1758-)
Laurs Jacobsen
Jens Andersen ( Gade )
(1799-1860)
Ane Laursdatter
(1811-1871)
Anders Jensen Gade
(1839-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Laurine Anne Laursen

Anders Jensen Gade

  • Født: 26 Apr. 1839, Sønder Rind Sogn I Middelsom Herred, Viborg Amt
  • Dåb: 2 Jun. 1839, Sønder Rind Sogn I Middelsom Herred, Viborg Amt
  • Ægteskab (1): Laurine Anne Laursen den 8 Okt. 1867 i Almind Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt

  Generelle notater:

Ved daaben blev han baaret af Mikkel Andersens hustru fra Højberg, faddere var Christen Sørensen Skredderdal, Chr. Poulsen, N. Lund og Anders Sørensens hustru. Alle af Rind.

Han bliver vaxineret den 19 maj 1842 af Hoff.

Ved konfirmationen faar han dommen over kundskab og opførsel, som bliver MG og MG

Anders Jensen får den 30 december 1905 navnebevis af Herredsfogeden i Middelsom-Sønderlyng herreder på at føre navnet Anders Jensen Gade. Beviset har nr. 1640/1906 VA.

Anders Jensen blev indkaldt til militæret den 2. juli 1862, og blev placeret i 20. Infanteri Regiments 7. kompagni med soldaternummer 243.
Han blev såret ved modangrebet mod Preüsserne om formiddagen den 18 april 1864 ved Dybbøl.
Han kom derfor på lasaret i Assens og senere overført til et lasaret i København.
I lighed med de øvrige deltagere i krigen i 1864 blev han hjemsendt i løbet af august måned i 1864.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapporterne herunder har jeg modtaget fra Magne Lund, Smørum. som jeg takker for besværet med at finde oplysningerne på rigsarkivet i København !


--------------------------------------------------------------------------

Fra 7de Compagni.
D: 20de April 1864.

RapportOver Fægtningen ved Dybbøl d. 18de April 1864.Klokken 10½ om Formiddagen hørtes stærkt Skyden i Retning Skandse No. 4 og 5, hvorpaa Compagniet brød op og først indtoge Allarmstilling. Compagniet kom paa Regimentets høire Fløi, og tog den første Stilling bag et høit Dige. Da Mandskabet var ordnet og fordeelt, og venstre Fløi avancerede, gik Compagniet løs paa det foranliggende Hegn og fordrev Fjenden derfra, paa samme Maade fra det næste Hegn.- Ved det sidste Angreb blev Pr. Lieutenant Gram ramt og bragt ind bag Diget, avancere videre ansaae jeg vilde svække os til ingen Nytte, men vedblev at beskyde Fjenden, og da rette min Bestemmelse efter hvad der foregik paa venstre Fløi. Da jeg mærkede at vor venstre Fløi ikke gik fremad, og Fjenden paa samme Tid beskjød os Heftigere, lod jeg Compagniet lidt efter lidt trække sig skjult bort, og tog Front bag et Dige lodret paa den Tidligere, til mig stødte der et Compagni af 3die Regiment commanderet af en Capitain, der udtalte, at vi skulde holde den Stilling saalænge som mulig, først da jeg saae de til venstre for mig værende Afdelinger forandre Fronten og skyde i Retning mod Sønderborg, gav jeg Ordre til delingsviis at trække os tilbage ned imod Strandbreden, under Udførelsen heraf, brød Fjenden frem bagpaa os, hvorfor en Adsplittelse blev følgen, og en Deel af Compagniet tagne til fange.

Med Undtagelse af Ambulancesoldat Jensen, der ikke var at finde og som var Skyld i at Pr. Lieut: Gram ikke blev baaret ind, udviste i det Hele taget Compagniet Mod og Tapperhed, navnlig fortjener at fremhæves:
Sergeant Lundgaard ( Commandosergeant
Corporal Hansen ( Foureer )
Reservecorporal Madsen
,, Folkmann
Undercorporal Nielsen
,, Petersen
,, Olsen
Menig No. 395 Jørgensen
,, 60 Hornbech
,, 39 Sanden.Tjenstlig.

Faaborg d. 20de April 1864

Th: Arboe

Secondlieut: ved 9de Regiment 7 Comp.

p.t. Compagnicommandeur.

Til
9de Regiment.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Og her så 20 regiments rapport over den 18 april 1864.

-------------------------------------------------------------------------------------

20de Infanteri Regiment
Flemløse den 23 April 1864.

RapportOver Regimentets Deeltagelse i Kampen ved Dybbøl den 18 April 1864Den 17de om Aftenen havde Regimentet indtaget Camperingsstillingen ved barrakleiren syd for Chauseen for at tjene som Reserve for Besætningen af Skandserne og Løbegravene. Det var Regimentets Bestemmelse at besætte den tilbagetrukne Linie fra Vemmingbund indtil Værket C. incl. i Tilfælde af et Angreb. Fjendens Ild, der i Løbet af natten havde været usædvanlig stærk, antog hen ved Morgenen en næsten overnaturlig Characteer iVoldsomhed og Hurtighed. Skjøndt det Sted, hvor Regimentet Camperede, blev hyppig bestrøgen, syslede mandskabet ganske ufortrødent med at koge deres Mad og bringe deres Paaklædning etc. I Orden.- Da Klokken var noget over 10 om Formiddagen, yttrede en af de indbragte Saarede, at der nu skjødes med Geværer derude, hvilket man imidlertid paa Grund af Kanon- og Morteerilden ikke kunde høre. Ifølge denne yttring beordredes mandskabet til strax at træde under Gevær. Kort efter overbragte en af Divisionens Adjudanter Ordre til at indtage Allarmstillingen ved Retranchementet men tilføide tillige, at det kun var for en forsigtigheds Skyld og at det efter al Rimelighed intet havde at betyde.- Stillingen skulde besættes med 1.Bataillon ( Schack ) til høire og 2.Bataillon ( Sperling ) til venstre.- Næppe havde imidlertid de første Compagnier sat sig i Bevægelse, førend Situationens Alvor traadte frem, idet Fjenden ikke blot allerede havde Retranchementet i sin Magt, men hans Skytter vare endog 5 a´600 Alen længere fremme. I hurtigt Løb udførtes nu en Bagom Opmarche til venstre med Compagnicolonner i Fægtningsformation. 2det Compagni ( Stockfleth ) kom først i Ilden paa høire fløi og rykkede hurtigt frem, saa Fjenden iilsomt retirerede. Tilvenstre noget længere tilbage udviklede 5. Compagni ( Steinmann ) sig, dernæst 1.Compagni ( Hartland ), endnu længere tilbage var 6.Compagni ( Pingel ). Fremrykningen skete paa denne Maade en e´chelon fra høire Fløi af under en morderisk Ild, der især satte mange Befalingsmænd ud af Virksomhed. Compagnierne af 1.Bataillon holdt Fægtningen staaende indtil 9.Regiment paa høire Fløi og 2.Bataillon paa venstre Fløi vare komne op i Høide med dem. Denne Bataillon udviklede sig med 3.Compagni ( Petersen ) tilhøire, dernæst 4. ( Jantzen ) saa 7de ( Rasmussen 9 og 8de ( Willerup) længst til venstre ved Stranden. Det lykkedes at fravriste Fjenden den afbrændte Gaard ved Værket b, hvorfra han stærkt havde beskudt 1.Batailloni Flanke og Ryg, og kaste ham tilbage til Retranchementet. Det forivrede Angreb havde imidlertid fremkaldt en vis Uorden i Rækkerne, der endmere forøgedes derved, at paa dette Stadium af Fægtningen Regimentscommandeuren begge Bataillonscommandeurerne og 3 Compagnicommandeurer foruden en Mængde under Befalingsmænd vare saarede, ja to Compagnier vare allerede uden Officerer. Fjendens Ild fra Retranchementet tiltog i Hæftighed, han trængte frem med større Colonner, saa at Regimentet blev nødt til at følge den tilbagegaaende Bevægelse, der begyndte i nærheden af Dybbøl Mølle. Under denne Tilbagegang mistede endnu to Compagnier alle deres Officerer. Først i nærheden af Brohovedet kunde en ny Stilling indtages, der imidlertid kun blev holdt en kort Tid, da Regimentet modtog Ordre til at ( …) sig paa Als bag Sønderborg Kirke.-
Rapporter fra 1.5.3.4.7. og 8. Compagni samt Regimentsadjudantens følge vedlagt hvoraf Compagniernes specielle Andeel i Fægtningen fremgaaer.-
Regimentets Tab af Døde, Saarede og Savnede er:
15 Officerer 4 Officersaspiranter 33 Underofficerer 62 Undercorporaler og 567 Menige= 681 Mand


Willerup

Premierlieutenant p.t. Regiments commandeuer.
( Retranchementet = Tilbagetrukne Linie )

  Begivenheder i hans liv:

• Konfirmation, 3 Apr. 1853, Sønder Rind Sogn I Middelsom Herred, Viborg Amt.

• Beskæftigelse: Husmand.


Anders blev gift med Laurine Anne Laursen, datter af Joseph Sørensen og Inger Maria Laursdatter, den 8 Okt. 1867 i Almind Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt. (Laurine Anne Laursen blev født den 9 Feb. 1842 i Lundø Sogn I Fjends Herred, Viborg Amt og dåb den 13 Feb. 1842 i Lundø Sogn I Fjends Herred, Viborg Amt.)


  Ægteskabsnotater:

Forlovere ved vielsen var : Gaardmændene Niels Jepsen af Tolstrup og Niels Christensen af Rind.


Seneste opdatering den 31 august 2019