Christen Sørensen
(1677-1748)
Maren Jensdatter
(1684-1750)
Søren Christensen
(1719-1787)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Olesdatter

Søren Christensen

  • Født: 1719, Stenum Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt
  • Dåb: 1719, Stenum Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt
  • Ægteskab (1): Maren Olesdatter den 2 Feb. 1751 i Tolstrup Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt
  • Død: 22 Maj 1787, Stenum Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt i en alder af 68 år
  • Begravet: 1787, Stenum Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt

  Generelle notater:

Villerup gods Skifteprotokol fol 781Anno 1787 mandag den 18 juni indfandt sig som rette 30 dag efter afdød Søren Christensen,om på min 12 a´13 år havde været til ophold hos sin søn Poul Sørensen,boende her i Gården i Stenum sogn og by.På husbonden og skifteforvalter Velædle Hr. Espen Bruun Herre til Villerup her i følge lovens at holde og foretage en lovlig registrering og vurderings forretning over den afdødes efterladenskaber.Forvalte ved Hiermitslevgård Procurator Ole Tideman Calurdann som dertil af velbemeldte Hr. Bruun som husbonde og skifteforvalter comitteret ved skrivelse af 10 maj sidst, det til lovlig skifte og deling imellem den salig afdødes efterladte enke navnlig Maren Olesdatter på den ene ,og de med den salig mandi lovlig ægteskab avlede børn, som er:
1 søn Poul Sørensen bosiddende her i Stenum udi den afdødes far hans opladte gård og ved husbondens approtion tilstående gård.1 dito søn Jens Sørensen boende i Vester Hiermitslev sogn og by.1 datter Else Sørensdatter 22 år gammel ugift og hjemme her på stedet hos broderen Poul Sørensen alle på den anden side.For hvilket umyndige pigebarn, Broderen Jens Sørensen er nærmeste fødte værge efter loven som lavværge havde enken Maren Olesdatter antaget Jens Sørensen af Vester Hjermitslev, hvilke alle benævnte pågældende samtlige ved dette skifte vare nærværende, endelig som vidner og urderingsmænd havde skifteforvalteren committerede antaget Laurs Christensen og Jens Simonsen begge her af Stenum sogn og by, som bliver tilholdt så retsindig at vurdere den afdødes forefindende efterladenskaber, som de nu og i tiden ville være bekendt, hvilket de belovede, hvorda udi samtliges hos og overværelse følgede blev forefunden og forrettet som følger:
Den Salig afdødes klæder
1 blå vadmels kiole 1 - 0 - 0
1 blå dito trøje 1 - 2 - 0
1 ny skindtrøje 1 - 2 - 0
1 gl. hvid vadmelstrøje 0 - 3 - 0
1 gl. stribet brystdug 0 - 2 - 0
1 gl. og ældre dito 0 - 0 -12
1 par gule skindbukser 0 - 4 - 0 1 gl. hat og 1 gammel hue 0 - 2 - 0 1 gammel fyr kiste 1 - 2- 0Og da nu ej videre forefandtes, blev enken med laugværge vidnefast tilspurgt om de videre var bevist, den salig afdøde at tilhøre, enten af rede penge, eller andre rørlige eller urørlige ting, videre endnu er anført, hvor til de samtlige svarede Nej. Thi bedrager det alle rede anførte sig til den summa Summarium 6 - 4 - 12Siger indtægten sex Rigsdaler fire mark og Tolv skilling.Derefter fremstod Gårdfæsteren Poul Sørensen som gav tilkende at hans hjemmeværende umyndige søster navnlig Else Sørensdatter, som stædse havde været herpå stedet, og gået hendes afdøde og fælles fader med fæsteren til hånde i hans alderdomstid og skrøbelighed hvorfor huningen løn haver nyt, ligesom hun nu ej heller kan vente sig nogen arv efter ham, som sålænge i forveien førend hans død, havde til videre ? qvinde ? fæsteren afstået gården, med Indbo, Besætning og Inventarium og hans nu Registrerede efterladenskaber er ______ eller kunde være og blive klækkelig til hans _____ begravleses bekostning, og skifte Salarium, end videre erbød derfor ikke alene at betale den afdøde faders påhæftede gæld, og skiftebekostninger.Men end og at gøre som med god villig _____hans søster når hun ved lovlig ægteskab indgård i mands værge, Ersagt til 24 rd Værdi Siger Fire og tyve Rigsdaler, samt en ko til 8 rd. siger otte Rigsdaler, og endelig et mindre ___ til 4 rd. siger Fire Rigsdaler samt 2de får til 1 rd.stk. er 2de siger To Rigsdaler og hvilket han vil give hende som en godvillig gave, uden at hun derfor skal have nogen Prætention Priorit, som arv eller anden Pretention, enten på gården eller husbonden, derfor denne gave i alle måder, er og skalblive uden ansvar, hvorfor han ville vente Skifterettens bifald og tilladelse her ud under.Skifteretten ville have _____kyndiget sig hos Poul Sørensens broder og moder som med arvinger,om de imod forbemeldte gave havde noget at erindre, eller derfor ville have eqvivalent og ______ efter loven, vil bekiende ? at det af Poul Sørensen anbudne- er alene en gave, hvis bestemmelsenalene beror på Giveren, og ikke som nogen arv kan komme i betragtning, med Hendes lige berettigede arveret
Og svarede da Enken med Laugværge og broderen Jens Sørensen at de imod den tilbudne gave til
Pigen Else Sørensdatter havde intet at erindre ligeså lidet som de derfor intet nu eller i tiden havde
ringeste arve Pretention, på hvorfor de ________ deres _________ _______ Giveren Poul Sørensen, om Skifterettens Aprobation forbemeldte Specile enkelte gave.Skifteretten Confirmerede den af Poul Sørensen til hans søster Else Sørensdatter udlovede gave således som samme forhen beskrevet på følgende måde. 1. At denne gave bliver allene forbindende for Poul Sørensen, og den givende til ingen andre erham allene at have nogen Prestention, eller kravs fordring, om denne gave opfyldelse der allene som gave betragted, aldeles viger af fra dens Natur og egenskab, og altsaa paa ingen maade, kand eller maar have mindst virkning af arve, Rætt, som Stervboens forord forklarede tilstand ikke formaar at udrede, hvor af følger for det 2det.2. At denne Poul Sørensens udlovede gave,ikke i nogen henseende, maar blive Kongens eller _____ Prioterede fordringer til nogen fornærmelse eller afgang, eij heller for aarsagde nogen Stund mod hans fæste pligter, som om ________ eller i tiiden, skulle indtræffe, aldtiid skal have Proseran ham berørte gave, der ikke for nogen bød være for____________de.Og saaledes bliver denne gave til betrygelse for pige Ellen Sørensdatter, Stedfæsted og Confirmeret.Poul Sørensen erklærede videre at ville Her fra gjøre hans Søsterens Bryllup efter hans vilkaar og ___ i hvor imod skifteretten havde intet at erindre , naar den i slig heenseende allernaadigst udgangne forandring, om overdaadigheds indskrænkelse ved dens ___lighed erindres til allerunderdanigst efterlevelse..Sluttelig bliver forbemeldte Registrerede effecter til Poul Sørensens frie Raadighed og Dispotion overdraget, imod at betale den afdødes gield og dettes Skiftes Paagaaende omkostninger, som hand til den begierede beskrevne saa snart mueligt Hvilket Skifteretten bevilgede.-
Og da ingen efter 3de Sindes Paaraab melte sig med videre, blev dette Skifte hermed Sluttet og tilendebragt.
Datum ut Supra.
Paa Husbondens og Skifteforvalterens Velædle Hr. Bruun til Willerup Hans vegne som Commiteret OT Callundann.
Som Overværende underskriverer. Enken Maren Ollesdatter.
Som Laugværge Poul Sørensen. Paa egne og som formynder formin søster som er umyndige Ellen Sørensdatter hendes vegne Jens Sørensen.
Som Vidner og Vurderingsmænd underskriver Laurids Christensen. Jens Simonsen
Mig forviist paa Aalborgs Slot D.18 Dec. 1787. Levetzau


Søren blev gift med Maren Olesdatter, datter af Ole Nielsen Abel og Maren Jensdatter, den 2 Feb. 1751 i Tolstrup Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt. (Maren Olesdatter blev født i 1723 i Tolstrup Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt, døde i 1798 i Stenum Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt og blev begravet den 1 Apr. 1798 i Stenum Sogn I Børglum Herred, Hjørring Amt.)Seneste opdatering den 31 august 2019