Christen Nielsen Skov
(1652-1726)
Emma Mikkelsdatter
Jens Lassen
(1650-1711)
Mads Christensen
(1692-1750)
Anne Jensdatter
(1692-1768)
Ole Madsen
(1730-1806)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Nn

2. Anne Jensdatter
3. Mette Christensdatter

Ole Madsen

  • Født: 1 Feb. 1730, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Dåb: 19 Feb. 1730, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Ægteskab (1): Nn
  • Ægteskab (2): Anne Jensdatter den 12 Okt. 1760 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Ægteskab (3): Mette Christensdatter den 28 Jun. 1778 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt
  • Død: 1806, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt i en alder af 76 år
  • Begravet: 26 Maj 1806, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt

  Generelle notater:

Ved dåben i 1730 står der i kirkebogen :D. Esto Mihi eller fastelavns Søndag døbt Mads Christensens liden Søn i Overuhr [Over Uhre], kaldet Ole. Degnens Hustrue Abel Marie Henrichsdaater bar ham. Testes: Anders Pedersen i Nederuhr [Neder Uhre], Jørgen Christensen i Egelund, Niels Jensen i Bøjlund i Karup Sogn, Sognepræstens Kiæreste Elen Engelstoft, Faster Karen Frederichsdaater i Præstegaarden.Gift første gang med ukendt - gift 2. gang med Anne Jensdatter og 3. gang med Mette Christensdatter. Blev paa egnen kaldt for Ole Uhre. Hvilket også er nævnt i kirkebogen for Haderup sogn flere steder.
Folketællingen i 1787 fortæller, at Ole Madsen og hans kone Mette Christensdatter bor sammen med sønnen Mads Olesen og hans halvsøster Anne Chatrine Olesdatter på gaarden Uhregaard.Aftægtskontrakt mellem Ole Madsen og Lars Christensen.Da vores svage Helbred ei tillader os længere at drive og bestride vores Gaard Over Uhre og vi ei heller kand betale noget af det som Gaarden og dens Besætning skal koste, saa afstaar vi Ole Madsen og Hustru Mette Christensdatter af Over Uhre herved bemeldte vores Gaard, Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. 3 Fdkr. med ald dens Eiendomme samt ind og udboe, Besætning af navnlige Slags som vi Eier, til vores Kiære Svigersøn Lars Christensen som er gift med vores Datter Anna Catrina Olesdatter til fuldkommen Eiendoms Rett paa følgende Vilkaar.1. At bemeldte vores Svigersøn og Datter skal give os forsvarlig Føde og Klæde, saa længe vi Lever, og vor vores efterladte Gangklæder og Linnet anstændig begravelse.2. I vor Sygdoms Tiid skal de forsvarlig passe og pleje os og give mig Ole Madsen aarlig til Tobak og andre Smaating 6 Rd.3. Dersom vi ikke skulde finde os fornøjede med den Ophold og Pleie vi skal nyde hos vores Svigersøn og Datter, da skal de eller efterkommende Eiere af Gaarden være pligtig i Gaarden strax at indrette os en stue med Jern Kakkelovn, Spisekammer, Kiøkken og Skorstene, som altid af dem holdes i forsvarlig Stand, deri indflytte vi, og til brug for os saa længe vi lever, udtage af Gaardens Indboe de mest fornødne Ting af hvad vi kand behøve. Ligesaaskal Lars Christensen, vores Datter og Efterkommende Eiere af Stædet aarlig levere os begge 4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg og til de Tider vi forlange det, skaffe os samme mæsket, brygget og baget, samt af Bygen giort i Gryn det vi forlange og saaledes til de af os bestemmende Tiider, levere os forsvarlig, reen og sund Korn, føre dette til Møllen med meere, ligesaa skal de levere os Daglig om Sommeren 2 Potter Sød Mælk, og om Vinteren een Potte, altid Nysmalket og ligesom det kommer af Koen. HverUgedag Mandag skal de levere os Een Pund Smør og Penge een Mark Danske og hver Efteraar skal de levere os 2 gode feede 2 á 3 Aars Beder med sit Uld, det fornødne Ildebrændsel og i vort Huus skal alle Tiider give os anstændig Pleie og opvartning og efter vor Død hæderlig begrave os, hvorfor de og skal tilfaldes det vi efterlader af alle Slags.4. Naar een af os Dør skal den Efterlevende kuun have 2 Tdr. Rug og 2 Tdr. Byg men alt det øvrige skal den have.5. Alle Personlige Skatter og Byrder skal Lars Christensen betale for os.6. Jeg Lars Christensen og Kone forpligter os og vore Arvinger, og Efterkommere af Stedet at punktlig at opfylde og efterleve denne Aftægts Contract i alle Deele og til efter skrevne Sikkerhed for Opfyldelsen heraf, saavel for nulevende som efterkommende Eiere af Gaarden, bestemmes herved at Gaarden Neder Uhre !) med dens Ejendomme og Hartkorn 2 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. samt dens ind og udboe og Besætning, stedse skal være og blive første Prioritet Underpant for denne Aftægts Contracts Opfyldelse, og skal derfor være pligtig inden 5 á 6 Aar at skaffeGaarden løs af forhæftelse, saaledes at denne Contract kan blive Tinglyst og Protocolleret. Til Bekræftelse under vores Hænder og Segle samt Vitterligheedsmænd.
Over Uhre i Hadderup Sogn den 19 Juni 1802
Ole Madsen L.S. Lars Christensen L.S.
til Vitterlighed Christen Hansen, til Vitterlighed Jeppe Lausen
NB. Ved !) er nævnt Neder Uhre, det må være Over Uhre der menes, hvilket også passer på Hartkorns størrelsen, ligesom det også må være det mest naturlige, at det er Over Uhre der stilles som sikkerhed for kontraktens opfyldelse.
Afskrevet efter Xeroxkopi af Arkiv B.78A-294, fol. 90b-91a.
Herning den 3.6.1971 af E.H. Madsen Skiftet efter Ole Madsen
Anno 1806, d. 22 Maj indfandt sig paa Skifteforvalteren Hr. Bye og Herredsfogeds (X) Vegne Sognefoged Simon Nielsen af Staulund i Stervboen efter afgangen Ole Madsen i Over Uhr med tvende Vitterlighedsmænd Christen Christensen og Anders Jensen begge af Neder Uhr, at registrere og vudere hans efterladenskaber som følger:
Rd. Mk. Sk.
Een gammell Klæde Kiole 1
1 brun vadmels Vest 3
1 graa Nattrøje 2 8
en hvid Vadmelsvest 2 8
1 gammel Nattrøje 1
1 par gammel Læder Buxer 2
1 pr. Vadmels do. 12
1 nye blaargarns Skiorte 2 8
1 gammel do. 1
1 gammel under brøstdug 12
1 do.8
1 par blaae strømper 1
1 par gammel do. 8
1 pr. Luf Vanter 8
1 Klæde Hatslag 1 8
1 Hatt 28
1 grøn Klæde Lue 6
en gammel do. 2
1 pr. gl. Støvler 1
1 pr. gl. træskoe 4
1 hals Klæde 1
1 gammel Skaf med Laas og Nøgle 1 8
og da ikke mere fandtes efter den afdøde saa blev det hensadt til Skifteforvalterens Lejlighed kunne blive.
Datum ut supra Simon Nielsen
Til Vitterlighed Christen Christensen Anders Jensen
Læst i Skiftet 3. Decbr. 1806 og indlemmet No. 3: test. Tranberg.(NB. Opstillingen er ændret, af hensyn til overskueligheden.
Ved (X) skal sikkert stå Tranbergs, men der er ikke lavet plads til det og s-et er flyttet hen til fogeds - sikkert en fejl fra skriverens side. - Herning 7.6.1791 E.H. Madsen
Til Skiftet efter Ole Madsen i Overuhre i Haderup Sogn. vide Fol. 47.
P.M. Jeg har intet med Skiftet at bestille efter min afdøde Fader Ole Madsen i Overuhre, da jeg veed der efter Aftægts Contract, intet kan blive til mig, Ligesom jeg heller ikke har Grund til at fordre Noget.
Karup bye den 2den December 1806. Niels Olesen Karup

Brev fra Jens Olesen i København den 24 august 1806 til Lars Christensen:
Kiøbenhavn den 24de August 1806
Kiære Svoger
Det giør mig meget ondt, at ieg foer saa sørgelige Efterretninger fra Dig, just paa en Tiid da mine Forretninger kke tillader mig at reise Hjem, og derfor har jeg givet min Broder Christen alt i Fuldmagt paa mine vegne at besørge, hvormed være Gud befalet og vær hilset baade Du og din Kone samt min Stif Moder.
Jeg henlever din forbundne Ven og Svoger Jens Olesen, adres: Borge Gaden i stuen No 182.

Til hr heddesfoged Tranberg.Underdanige Pro Memoria, Til S.T. Hr. Amtmanden i Ringkøbing Amt.Underdanigst maae jeg til Deres høje Velbaarenhed andrage, hvorledes jeg fornemmer mig paa det højeste fornermet, og gandske ulovligen som højest Lovstridende omgaaedes. Aarsagen til denne min Klage beskrives i følgende. Min Fader Ole Madsen havde tilkiøb sig een Ejendoms Gaard i Overuhr B i Haderup Sogn, i Ginding Herret under Ringkøbing Amt, denne min Fader, har trende gange været giftet, og med sin tredie Kone aulede han en Datter, der indtraad, i Ægteskab med sin Moders Broders Søn og disse Gud veed paa Grunde, af hvilke Rettigheder, tiltraadt min Faders Ejendoms Gaar, uden at jeg, min hele Broder og sem er Een af Agerskous Gaard ligeledes i Ginding Herrit har faaet ringeste Gotgiørelse, eller paa nogen Maade opreisning, ligesom jeg og efter min Faders dødelige Afgang udnævnte toe Personer til at tiltræde ved Skiftet, give mig nøje Underretning om Stervboets tilstand og heele Behandling, Saa jeg derefter Kunde og ville give Afkald men uagtet jeg har tilskrevet dem, ja endog oversendt det behørige Stemplede Papirer, har ieg nu i en Tiid af over Fire Uger (x) faaet den ringeste Svar eller Efterretning om der er noget at arve, hvad Ret der kan gives, at udelukke mig fra Ligedeel, Arven efter min Fader i hans Ejendom, som at Fremmede kand tiltræde alt, og vi andre ikkun nøjes med at see til, og paa alle maader lide ubillige forudrettelser, Min underdanigste Bønfaldelse skulle derfor (være) at Deres høje Velbaarenhed høje gunstige ville Examinere alt den Behandling som af denne min Faders tredie Kone, hendis datter og Broders Søn ere foretaget saavel i min Faders levende Live som besynderlig efter hans død i og uden for Skiftets Behandling, og at alt som jeg er Præjudice og tilskade maa blive paatalt og afskaffet samt at mig maa gives den nøjeste underretning om alt, da jeg derefter paa allerhøjeste Steder kand søge min Rett. Og det er i mit underdanige Haab om Deres høje Velbaarenhed høje og gunstige Bønhørelse, og assistence til min Rettes og timelige Velfærds fremme, at jeg tør underdanigst forvente Svar og efterretning mig tilsendt, til min Bopæll i Borgergaden No. 182 i Stuen hos Carel Møllers Enke, og i saadant mit Haab henleve jeg underdanigst.
Kiøbenhavn den 25 Octbr. 1806 Jens Olesen
Læst i skiftet den 3 December 1806 og indlemmet No. 2 test Tranberg,
(NB. Ved (x) synes at mangle et ord, for at brevet kan få mening.Afskrevet Herning 4.6.1971 af E.H. Madsen)

Aar 1806 den 3die December mødte Bye og herredsfoged Tranberg fra Holstebroe i Overuhre i Hadderup Sogn for at fremme Skiftet efter den afdøde Jndsidder Ole Madsen og dele Boet jmellem hans (X) Kone Mette Christensdatter og de med hendes Salig mand aulede Børn. Som var 1. en Søn Jens Ollesen myndig i Kiøbenhavn, denne er hun dog Stedmoder til. 2. en Søn Christen Ollesen Boende i Aggerskou, og 3. en datter Anne Katrine Olesdatter. Saa var ogfor Enkens Stifsøn Niels Ollesen, Baaende i Karup Bye. Broderen fra Aggerskou som forelagde hans Brev der lyder No. 1 fol. 89. (z)Skifteretten fremlagde det fra Hr. Amtmand v Rosenørn hidsendte Skrivelse fra arvingen i Kiøbenhavn hvoraf Rigtig gienpart lyder No. 2 fol. 89 Vuderings Forretningen som er i Boet erholdt der lyder No. 3 fol. 89.Lars Christensen her i Gaarden kunde ikke noksom forundre sig over at Hans Svogger Jens Olesen ville giøre slig Indvending, Da Han ei troede at denne mand Havde Noget her at fordre, Til Beviis derom fremlagde Han Skødet paa Stedet over Uhre som bllev Læst og Lyder No. 4 Fol. 90Derefter Bad Han sin Svigermoder at komme frem med den Aftægts Contract Han indgik med Hende og afdøde mand Ole Madsen da Hand ægtede deres datter. Hvilket Hun Giorde, og samme blev Læst og Lyder No. 5 Fol. 90.Derefter foreviste Han den samme paa Behørig Stemplet papir, som var originalen og disse var ordlydende Hvorfor den jgjen blev ham tilbageleveret - Jfølge disse troede Han ikke Han var pligtig til nogen at Betale noget - Sønnen Christen Ollesen erklærede at den afdødes Børn ikke Havde de Ringeste at Fordre Hos Lars Christensen Her i Overuhre, da det var Lars Christensen der havde Betalt Overuhre og den liden Besætning Hans forældre havde overdraget Lars Kristensen med stædet var ikke Costelig for den ulejlighed og Bekostning han havde med de gamle forældre som nød Honnet Behandlig og Pleie, hvilket Enken og tilstoed, og fremlagde tillige et Brev bemeldte Broderen i Kiøbenhavn der Lyder No. 6 Fol. 91. og erklærede Christen Ollesen at hans Broder i Kiøbenhavn ingen Grund har til at fordre noget, desuden Rømte Han Herfra da han var lidt over 20 Aar -
Paa grund af foranførte fandt Skifte Retten ikke noget Her at Bestille, men overleverede alt til eieren Lars Christensen -
Overuhre ut supra Tranberg.
Enken Mette Christensda.
som Lauværge Christen Christensen, Nederuhr.
Arvingerne - Lars Christensen, Christen Ollesen med ført pen. til Vitterlighed - Simon Nielsen Niels Ting.(Skriveren bruger både Chr. og K. om Lars Christensen. (X) her står der i Xeroxkopien "jmellem hans Afdøde Kone og", der skal selvfølgelig være "jmellem den afdødes Kone og". (z) Skriveren har tilsyneladende "glemt" at enkens Stifsøn Niels Olesen ikke deltog i skifteforsamlingen, og han har så imellem linierne indført et "for" og notatet om broderen fra Agerskov der fremlagde et brev fra Niels Olesen - Herning d. 6.6.1771 - E.H. Madsen). 1

  Begivenheder i hans liv:

• Konfirmation, 1750, Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

• Beskæftigelse: Bonde og gaardbeboer.


Ole blev gift med Nn. (Nn blev født i 1727, døde i 1760 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt og blev begravet den 22 Jun. 1760 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt.)


Ole blev derefter gift med Anne Jensdatter den 12 Okt. 1760 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt. (Anne Jensdatter blev født i 1724, døde i 1778 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt og blev begravet den 29 Mar. 1778 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt.)


  Ægteskabsnotater:

Forloverne var Jørgen Christensen fra Egelund og Christen Jensen af Bøgelund

Trolovet den 20 juli 1760

Ole blev derefter gift med Mette Christensdatter, datter af Christen Christensen Torp og Edel Laursdatter, den 28 Jun. 1778 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt. (Mette Christensdatter blev født i 1750 i Aarestrup I Karup Sogn I Lysgård Herred, Viborg Amt, dåb i 1750 i Karup Kirke , Lysgaard Herred, Viborg Amt, døde den 3 Jun. 1816 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt og blev begravet den 11 Jun. 1816 i Haderup Sogn I Ginding Herred, Ringkøbing Amt.)


  Ægteskabsnotater:

Parret blev trolovet den 12 maj 1778 udi hendes broders Christen Christensens hus i Nederuhre.

Kilder


1 Haderup kirkebog 1779. C5 10.


Seneste opdatering den 31 august 2019